พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2546
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Date

2548-02-10

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.4/1

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University