สูจิบัตรงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตรงานเลี้ยงรับรองและรายงานประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

ตราสัญลักษณ์ -- กำหนดการ -- แถบประดับครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Format

4 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 2,4,5,6,7 พ.ศ.2542-2548 กล่อง 1

Coverage

2541 - 2547

Rights

Mae Fah Luang University