โครงการก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฟิ้นฟูชีวิตและสุขภาพครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

โครงการก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารฟิ้นฟูชีวิตและสุขภาพครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การก่อสร้าง -- อาคารสถานที่

Description

จัดทำโดย บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เอกสารรายงานการก่อสร้าง ฉบับสุดท้าย ( Final Report ) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.48-22 ม.ค.49

Date

2551

Format

เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 1 เล่ม

Call Number

อ มฟล.8.1/6

Location

ตู้รางเลื่อน หมวด 8 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Rights

Mae Fah Luang University