BROWSE ITEMS (28 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : อาคารสถานที่ / Collection : / Full Text : / Year :  โครงการควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  จัดทำโดย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้ บริษัทที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี จำกัด บริษัทไตรเทค คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท สำนักงานโฟร์เอส จำกัด บริษัทคอนซัลแตนส์...

  พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 508 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่

  โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ แบบมีหลังคา พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  พัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2548 627 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่
  สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน

  สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2554 871 views
  พิธีเปิดอาคาร,อาคารสถานที่


  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543

  เรื่องสืบเนื่อง -- เร่งรัดการดำเนินกาตามแผนการก่อสร้าง -- แบบการเชื่อมต่อต่อถนน RO กับทางสาธารณะ -- แบบถนน RO ช่วงมีการล้ำที่ของชาวบ้าน --เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2543-03-18 146 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การตรวจสอบรายการค่าเตรียมการก่อสร้าง -- เรื่องเสนอพิจารณา -- การตรวจรับงานก่อสร้างครั้งที่ 4 ประจำเดิอนมีนาคม 2543 ของ บจม.ช.การช่าง --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2543-04-22 150 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543

  เรื่องสืบเนื่อง -- รายงานผลการเร่งรัดการก่อสร้าง -- การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าแรงสูง -- ทางเชื่อมถนน RO -- เรื่องเสนอพิจารณา -- ขออนุญาติย้ายต้นไม้สัก -- ระบบประปาสำหรับอาคารเร่งรัด 8...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคาร สถานที่ 2543-06-09 145 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543

  เรื่องสืบเนื่อง -- การปรับแผนงานก่อสร้าง -- แผนงานก่อสร้างอาคารที่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2545-2546 -- ปัญหาเรื่องรูปแบบ -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- การขุดอ่างเก็บน้ำบริเวณที่มีต้นไม้สัก -- ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2543-07-14 159 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543

  เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง -- การพิจารณารายละเอียดการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง ครั้งที่ 7 ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด( มหาชน) -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2543-07-28 134 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 11/2543

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างและกรรมการตรวจรับและรับมอบงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2543-10-06 132 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 12/2543

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TPFC จัดบุคลากรเข้าปฎิบัติงานโครงการก่อสร้าง มฟล. -- การวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- เรื่องสืบเนื่อง --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2543-11-17 126 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- รายงานความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 -- การแก้ไขปรับสูตรการปรับค่า K -- การรับประกันผลงานสำหรับอาคารที่แล้วเสร็จ -- ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2544-01-15 142 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การจัดบุคลากรทำงานล่วงเวลา ประจำเดือนมกราคม 2544 ของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน -- เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2544-01-29 132 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544

  เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- รายงานติดตามผลการปฎิบัติงาน บมช.ช การช่างตามแผนงาน ที่เสนอใหม่ (29 มกราคม 2544) -- ตรวจรับงานก่อสร้าง บมจ...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2544-02-09 145 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2544

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การแต่งตั้งผู้จัดการโครงการฯแทนบุคคลากรที่ขอลาออก -- เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2544-03-02 128 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2544

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การแต่งตั้งผู้จัดการโครงการฯของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานฯ -- เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2544-03-16 133 views
  การก่อสร้าง,อาคารสถานที่,รายงานการประชุม

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2