บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2556

Type

Text

Format

application/pdf (6 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha