BROWSE ITEMS (14 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : โครงการก่อสร้าง / Collection : / Full Text : / Year :


   งบประมาณโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

   เอกสารบันทึกข้อความจากสำนักราชเลขาธิการ, สำนักงบประมาณ, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 แผ่น โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 381 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

   บันทึกข้อความ เรื่อง การดำเนินการจัดจ้างออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   เอกสารบันทึกข้อความทบวงมหาวิทยาลัยถึงจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 แผ่น เอกสารเรื่องขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การว่าจ้างจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำโดย ...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 404 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง


   เอกสารเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เล่มที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา

   เอกสารทีมผู้เสนองาน 10 บริษัท จำนวน 11 แผ่น เอกสารว่าด้วยเรื่องขอบเขตของงาน, ค่าบริการวิชาชีพ, งวดการจ่ายเงิน, ตารางรายละเอียดแผนการดำเนินงานของบุคลากร ประจำโครงการและค่าแรงงาน,...

   การประชุม สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 394 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการว่าจ้างโดยวิธีพิเศษ (วิธีเลือกจ้าง) ครั้งที่ 4/2540

   เอกสารการประชุม จำนวน 8 แผ่น เอกสารว่าด้วยเรื่องผลการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาสำรวจออกแบบผังแม่บท และมติคณะรัฐมนตรี และ เอกสารสำเนา สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบผังแม่บท...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540-08-01 337 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง
   บันทึกถึงทบวงมหาวิทยาลัย จากสถาปนิกกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิก 110 และคณะ

   เอกสารสำเนา จำนวน 99 แผ่น เอกสาร คำถาม - คำตอบ ( ถึงดร.สุเมธ แย้มนุ่น) แบบชุดประมูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิก 110 และคณะ 14...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541-09-14 520 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง


   รายนามบริษัทส่งคำถาม โครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

   เอกสารสำเนา จำนวน 50 แผ่น ประกอบด้วย เอกสาร คำถาม - คำตอบ การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดอยแง่ม อ.เมือง จ.เชียงราย...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541 381 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

   บันทึกข้อความ เรื่องการถูกต่อต้านจากเจ้าของที่ดินไม่ให้เข้าสำรวจหาข้อมูลทางเทคนิค บริเวณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   เอกสารลายลักษณ์และสำเนา จำนวน 5 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความของบริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด, เจ้าของที่ดิน ข้อตกลงเพิ่มเติมการเสนอราคา ค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541 381 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

   เอกสารชี้แจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติผลการประกวดราคา งานก่อสร้าง ระบบสาธารณูโภค และระบบภูมิสถาปัตยกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 43 หน้า ประกอบด้วย ความเป็นมา แนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การดำเนินการ การดำเนินการก่อสร้าง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานประกวดราคา...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541 403 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักการแนวคิดและโครงสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง General Information

   เอกสารสำเนา จำนวน 23 หน้า ประกอบด้วย หลักการและแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, รูปแบบทั่วไปของมหาวิทยาลัย, แผนภูมิแสดงโครงสร้างการจัดองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541 372 views
   ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2