BROWSE ITEMS (21 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : อธิการบดี / Collection : / Full Text : / Year :


   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม...   การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประจำปี 2552

   คำสั่งแต่งตั้ง -- สรุปผลการดำเนินงาน -- การจัดเตรียมความพร้อม -- การจัดพิธีอำลา -- พิธีส่งมอบและรับมอบตำแหน่ง -- การจัดทำหนังสือที่ระลึก -- การจัดทำสูจิบัตร -- การจัดทำของที่ระลึก --...

   การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2552 583 views
   การประชุม,อธิการบดี,คณะกรรมการ

   สูจิบัตรพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2552-10-02 628 views
   สูจิบัตร,อธิการบดี   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2554

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2554-09-01 51 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2556

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2556-03-07 56 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2556

   กฤตภาคข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2556-10-25 50 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 25560

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2560-04-19 56 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2562

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2562-01-17 52 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   อธิการบดีพบพนักงานใหม่ ประจำปี 2550

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550-02-26 46 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2557

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ 2557-04-22 48 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   ล่องกระแสมหาอำนาจสู่ความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2565-07-19 45 views
   อธิการบดี,ปาฐกถา

   สนทนาสำนักวิชาการจัดการ

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2565-08-10 43 views
   อธิการบดี,ปาฐกถา

   ปฐกถาพิเศษ เรื่อง มาตรฐานและความเชื่อมั่น

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2565-12-19 45 views
   อธิการบดี,ปาฐกถา

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2552

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ 2552-10-28 44 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   สรุปภาพรวมพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ 2552-10-02 43 views
   อธิการบดี,สถาปนา

   เล่าสู่กันฟังในครอบครัว

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภา 2562-04-19 51 views
   อธิการบดี,ปาฐกถา

   กิจกรรมอธิการบดีพบพนักงาน ประจำปี 2565

   ซีดี/ดีวิดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ 2565-11-30 51 views
   อธิการบดี,พบพนักงาน

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2