BROWSE ITEMS (31 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : สรุปผล / Collection : / Full Text : / Year :


   สรุปผลการประชุมปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สรุปผลการประชุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --...

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง 03-09-2539 543 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ The Thai Women of Tommorrow Project

   ประวัติความเป็นมา -- สภาพความรุนแรงของปัญหา -- วัตถุประสงค์ -- กลยุทธ์การดำเนินงาน -- ครูอาสาสมัครของโครงการผู้หญิงไทยวันพรุ่งนี้ -- พื้นที่ดำเนินของโครงการ --...

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2547 540 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานกิจการ ประจำปี 2549 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด 2550-03-15 564 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล


   สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2549-03-00 517 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 500 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล   รายงานการดำเนินงาน โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปลอดบุหรี่ต้นแบบ

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2552 557 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผล โครงการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผล การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร 2551 522 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2551-03-31 501 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-06-24 515 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   โครงการนำร่องการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Asia SEED

   โครงการความร่วมมือระหว่าง Asia SEED กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: กลุ่มทอผ้า -- กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดืม -- ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้แกะสลัก -- หนึ่งตำบล...

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะทำงาน Asia Seed 2546-10-31 533 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

   สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย -- กรรมการสภามหาวิทยาลัย -- องค์ประกอบและหน้าที่ -- การประชุมสภามหาวิทยาลัย -- การกำหนดนโยบาย -- การดำเนินงานด้านวิชาการ -- การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ --...

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2555 522 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา 538 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2547 (แผน ก1) และฉบับปี พ.ศ.2546 (แผน ก2)

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 526 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผลการประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2546

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 496 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก ฉบับปี พ.ศ.2546

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 531 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด ปีงบประมาณ 2549

   รายงานการเยี่ยมสำรวจ -- สรุปผลโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุด ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย 29 พฤษภาคม 2550 --...

   รายงาน สถิติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550 487 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543 468 views
   เอกสาร มฟล.,รายงาน,สรุปผล

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2