BROWSE ITEMS (35 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : สถาบันชา / Collection : / Full Text : / Year :   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2554

   โอกาสของชาไทยภายใต้การค้าเสรี (FTA) -- นโยบายชา ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย -- ยกระดับชาไทยด้วยมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางกาตลาด -- เมี่ยง อาหารพื้นบ้านชาวล้านนา --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2554 552 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554

   สถานภาพปัจจุบันของชาไทย -- การตลาดชี้นำการผลิตสินค้าชา -- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชาเชียงราย -- ชาไทยกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ -- รู้จักกรรมวิธีผลิตชา -- ชากับภาวะไขมันเลือดสูง --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2554 545 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม - มีนาคม 2557

   สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มานะ อดทน มั่นคิด มั่นค้น ชัชวาย์ พริ้งพวงแก้ว -- การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ -- ประโยชน์ของชาอู่หลง -- ชามะนาวน้ำขิง --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2557 566 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557

   การพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกชาอินทรีย์ -- โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานชา ด้วยการชิม ผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาจีน -- เจลแต้มสิวจากสารสกัดชา และว่านค้างคาวดำ --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2557 512 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

   การทดสอบตัวอย่างชาด้วยวิธีการทดสอบชิม -- รายการตรวจคุณภาพชา เพื่อยกระดับมาตรฐานชาในเขตภาคเหนือ -- ชาดำกลิ่นสับประรด -- ดื่มชาอย่างไรให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ -- สลัดซีฟู้ดน้ำมันชา...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2557 528 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557

   ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชาในเชียงราย -- Asian Tea -- คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงราย -- ประวัติชาอัสสัมในเชียงราย --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2547 561 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2558

   งานประชุมวิชาการกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย -- แนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาระดับประเทศ -- TEA Cosmetics Assam TEA Facial Cream -- การปลูกและดูแลรักษาชา -- ชาดำมีดีกว่าที่คิด --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2558 446 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558

   ชาวาวีกับการเตรียมพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) -- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชาอินทรีย์ -- ข้อบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ "ชาเชียงราย" -- สารแบบไหนนะ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2558 433 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   จดหมายข่าวชา TEA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558

   "ชาไทย มรกต" ชาแบรนด์ไทย แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล -- จิบชาสัญจร ตอน "จิบชาชมวังหน้า" -- คุ้กกี้ชาเขียว -- ชาเชียวกับความสามารถต้านจุลินทรีย์ --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2558 523 views
   สถาบันชา,จดหมายข่าวชา

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2