BROWSE ITEMS (10 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : ภาวะการมีงานทำ / Collection : / Full Text : / Year :   ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2551

   บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2551 -- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี -- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ --...

   การวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2553 67 views
   รายงาน,ภาวะการมีงานทำ,วิจัยสถาบัน

   รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2557

   การดำเนินงาน -- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสำนักวิชา -- ผลการสำรวจ -- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน -- กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อ --...

   การวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2559 63 views
   รายงาน,ภาวะการมีงานทำ,วิจัยสถาบัน

   ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2558

   การดำเนินงาน -- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม -- ข้อมูลทั่วไปขอผู้ตอบแบบสอบถาม -- สถานภาพการทำงาน -- ผลการสำรวจ -- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงาน --...

   การวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2560 62 views
   รายงาน,ภาวะการมีงานทำ,วิจัยสถาบัน   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2