BROWSE ITEMS (106 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : จดหมายข่าว / Collection : / Full Text : / Year :


   ก้องเอิ้น

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สภานักศึกษา 2552 745 views
   จดหมายข่าว,สภานักศึกษา,องค์การนักศึกษา

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0001/2546

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 1-4 ก.ย. 46 อบรมหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยและหลักสูตรการจำทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาในภาคเหนือ มาเยี่ยมมาเยือน-- วันที่ 1 - ก.ย. 46...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 494 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0002/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 5 ก.ย. 46 การบรรยายโดยคุณเนตรปรียา มุสิไชย เรื่องเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งและการเรียนรู้ด้วยตนเอง -- วันที่ 6 - 7 ก.ย....

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 483 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0003/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 13 - 18 ก.ย. 46 พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรพิมพ์ภาษาจีนฯ และหลักสูตรอบรมภาษาจีนเบื้องต้น -- วันที่ 13 - 14 ก.ย. 46 โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ -- วันที่ 17 ก.ย. 46...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 475 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0004/2003

   ข่าวกิจกรรม-- วันที่ 19 ก.ย. 46 การประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดิน -- วันที่ 25 ก.ย. 46 วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันที่ 26 ก.ย. 46...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 446 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0005/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 4 ก.ย. 46 วันทำความสะอาดใหญ่ -- วันที่ 6 ต.ค. 46 อบรมโครงการสำนึกรักองค์กร เราคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 46 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2546 --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 452 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0006/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 4 ต.ค. 46 วันทำความสะอาดใหญ่ โครงการเรียนภาษาไทยกับแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทยด้วยระบบ GMS -- วันที่ 20 -22 ต.ค. 46 การประชุมเชิงปฎิบัติการ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 485 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0007/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 13 - 24 ต.ค. 46 การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย รุ่นที่ 1 -- วันที่ 17 ต.ค. 46 การรายงานประชาชนและงานเลี้ยงขอบคุณ -- วันที่ 20 - 22 ต.ค. 46 การประชุมเชิงปฎิบัติการ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 479 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0008/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 29 -30 ต.ค. 46 การอบรม Virtual Company -- วันที่ 31 ต.ค. 46 การนำเสนอผลงาน โครงการนำร่องสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ -- วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 46 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2546 -- ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 462 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0009/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 9 พ.ย. 46 ลอยกระทง -- วันที่ 10 - 14 พ.ย. 46 โครงการสัปดาห์สุขภาพ (บริการตรวจสุขภาพ) -- วันที่ 12 พ.ย. 46 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ -- วันที่ 17 - 19 พ.ย. 46 การสัมมนา The Role of Higher Education on HRD in the GMS Countries -- วันที่...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 458 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0010/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 28 - 30 พ.ย. 46 โครงการแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อระดับมหาวิทยาลัย -- วันที่ 2 - 3 ธ.ค. 46 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมภายใน -- วันที่ 3 ธ.ค. 46 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 476 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0011/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 8 - 12 ธ.ค. 46 งานสัปดาห์รัฐธรรมนูญ 2546 -- วันที่ 8 - 14 ธ.ค. 46 กีฬาลำดวนเกมส์ (กีฬาสำนักวิชา ) -- วันที่ 11 - 12 ธ.ค. สัมมนาบทบาทของห้องสมุดในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ -- วันที่ 12 ธ.ค. 46...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 459 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0012/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 18 - 19 ธ.ค. 46 การประชุมวิชาการ การสถาปนามหาวิทยาลัย 5 ปี แม่ฟ้าหลวง -- วันที่ 22 ธ.ค. 46 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2546 -- วันที่ 7 - 9 ม.ค. 47 การอบรมหลักสูตร...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 475 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0013/2004

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 9 ม.ค. 47 อบรมโครงการเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ -- วันที่ 12 ม.ค. 47 การแสดงคอนเสริ์ตจากวง C.U.Brand จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- วันที่ 13 ม.ค. 47...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 479 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0014/2004

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 461 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0015/2004

   มาเยี่ยมมาเยือน -- วันที่ 30 ม.ค. 47 ผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- วันที่ 31 ม.ค. 47...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 488 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0016/2004

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 11 ก.พ. 47 สัปดาห์ Education Fair, กิจกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา Computer Assisted Langues Learning -- วันที่ 12 ก.พ. 47 การสัมมนาเรื่อง การเพิ่มศักยภาพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.เชียงราย,...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 467 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0017/2004

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 21 ก.พ. 47 พิธีส่งมอบจักรยานใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่น สโมสรโรตารี่เชียงราย ภาคเหนือ 3360 -- วันที่ 27 ก.พ. การนำเสนอโครงการวิจัย -- วันที่ 29 ก.พ. 47 -- การบรรยายพิเศษ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 453 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0018/2004

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 27 ก.พ. การนำเสนอโครงการวิจัย -- วันที่ 29 ก.พ. 47 -- การบรรยายพิเศษ เศรษฐศาสตร์ MBA วันที่ 8 มี.ค. 47 การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ -- วันที่ 20 - 21 มี.ค. 47...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 402 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0019/2004

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 15 -17 มี.ค. 47 GMS Business Promotion Seminar ASIA SEED -- วันที่ 18-19 มี.ค. 47 อบรมการสร้างสื่อการสอน E - Learning -- วันที่ 20 - 21 มี.ค. 47 การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 475 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2