BROWSE ITEMS (77 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : กิจกรรม / Collection : / Full Text : / Year :
   มหกรรมเทิดพระเกียรติแม่ฟ้าหลวง

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-11-19 540 views
   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์,สมเด็จย่า,กิจกรรม

   Book fair แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2545-12-11 620 views
   การบริการวิชาการ,นิทรรศการ,กิจกรรม

   แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ'45 (Mae Fah Luang Exhibition 2002)

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545-12-11 585 views
   การบริการวิชาการ,นิทรรศการ,กิจกรรม

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญชมนิทรรศการ แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ' 47 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

   งานตลาดนัดวิชาการ -- การแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร -- การแสดงสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน -- การแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ --...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547-12-16 598 views
   การบริการวิชาการ,นิทรรศการ,กิจกรรม

   แม่ฟ้าหลวงมินิมาราธอน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547-12-18 559 views
   นิทรรศการ,กิจกรรม

   สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี 2548 2,810 views
   กิจกรรมพนักงาน,กิจกรรม

   โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" New Entrepreneurs Creation-NEC

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 2548 690 views
   การบริการวิชาการ,กิจกรรม   อธิการบดีพบพนักงาน

   พิธีการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2552-09-30 578 views
   กิจกรรม,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง


   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0001/2546

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 1-4 ก.ย. 46 อบรมหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยและหลักสูตรการจำทำข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาในภาคเหนือ มาเยี่ยมมาเยือน-- วันที่ 1 - ก.ย. 46...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 460 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0002/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 5 ก.ย. 46 การบรรยายโดยคุณเนตรปรียา มุสิไชย เรื่องเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งและการเรียนรู้ด้วยตนเอง -- วันที่ 6 - 7 ก.ย....

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 452 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   รอบดอยแง่ม "รับข่าวมาเล่าต่อ พบกันทุกวันศุกร์" 0003/2003

   ข่าวกิจกรรม -- วันที่ 13 - 18 ก.ย. 46 พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรพิมพ์ภาษาจีนฯ และหลักสูตรอบรมภาษาจีนเบื้องต้น -- วันที่ 13 - 14 ก.ย. 46 โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ -- วันที่ 17 ก.ย. 46...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 442 views
   กิจกรรม,จดหมายข่าว

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2