BROWSE ITEMS (7 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : การสอบ / Collection : / Full Text : / Year :


   การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

   การดำเนินการ -- การสอบรายวิชา ปี 2561-- การยืนยันสิทธิ์ ระบบ Clearing house -- กำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี -- รอบที่ 1/1 ระบบ Portfolio: โควตาผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 2561 87 views
   นักศึกษา,รับสมัคร,การสอบ

   การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   การดำเนินการ -- การสอบรายวิชา ปี 2561-- การยืนยันสิทธิ์ ระบบ Clearing house -- กำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี -- รอบที่ 1/1 ระบบ Portfolio: โควตาผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 2561 80 views
   นักศึกษา,รับสมัคร,การสอบ

   การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร -- รอบที่ 1 Portfolio -- รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ -- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน -- รอบที่ 4 Admission -- รอบที่ 5 รับตรงอิสระ --...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 2562 75 views
   นักศึกษา,รับสมัคร,การสอบ

   ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2561 74 views
   นักศึกษา,รับสมัคร,การสอบ

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

   กำหนดการ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 -- ระบบ Portfolio -- ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ -- ระบบรับตรงร่วมกัน -- ระบบกลาง -- ระบบรับตรงอิสระ...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล 2563 92 views
   นักศึกษา,การสอบ,การรับสมัคร

   การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

   รอบที่ 1 Portfolio -- ตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในแต่ละโครงการ -- รอบที่ 2 Quota -- ตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร องค์ประกอบการคัดเลือก และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ: รอบที่ 2 โควตา 17...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2564 79 views
   นักศึกษา,รับสมัคร,การสอบ

   การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

   รอบที่ 1 Portfolio -- ตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในแต่ละโครงการ -- รอบที่ 2 Quota -- ตารางแสดงองค์ประกอบการคัดเลือกที่รอบที่ 2 และ 3 (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ) ...

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2565 75 views
   นักศึกษา,รับสมัคร,การสอบ

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2