รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา

Items in the รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา Collection (20 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา / Full Text : / Year :รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สารคณบดี -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจ -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- สีประจำ -- ประวัติความเป็นมา -- ทิศทางการพัฒนา -- การบริหารสำนักวิชา -- จำนวนบุคลากร -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550 792 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน

รายงานประจำปี 2546 - 2550 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประวัติและพัฒนาการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- การบริหาร --บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุศิลปวัฒนธรรม --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 625 views
หนังสือ,รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2552 566 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2552 556 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2552 590 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา -- ทิศทางการพัฒนา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- คณะกรรมการประจำสำนัก -- นโยบายในการปฎิบัติงาน -- กรอบอัตรากำลัง ปี 2552-2556 -- คณาจารย์และคุณวุฒิ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2552 574 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี งบประมาณ 2553 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2553 522 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2553 528 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2554 558 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2554 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2554 520 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2551 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติและพัฒนาการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- การบริหาร --บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุศิลปวัฒนธรรม --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 530 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2555 551 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชา -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ( SWOT ) หน่วยงาน -- โครงสร้างการบริหารงาน -- ผลงานเด่น -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2555 560 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา -- วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก -- ทิศทางการพัฒนาสำนักวิชา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- คณะกรรมการบริหาร -- นโยบายการปฎิบัติงาน -- กรอบอัตรากำลัง -- รานามบุคลากรและคุณวุฒิ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2553 534 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทสรุปผู้บริหาร -- ประวัติและพัฒนาการ -- รายนามผู้บริหาร -- การบริหารงาน -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- ทรัพยากรสารนิเทศ -- ฐานข้อมูลออนไลน์ -- การให้บริการ -- สถิติการให้บริการ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2558 558 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 559 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2556 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สารจากคณบดี -- คณะกรรมการประจำสำนักวิชา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ-- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน -- ส่วนที่ 2...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2556 22 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำนำ -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ประวัติและพัฒนาการของศูนย์บรรณสารฯ -- รายนามผู้อำนวยการ -- การบริหารงาน -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- ทรัพยากรสารสนเทศ -- การให้บริการ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2559 21 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติและพัฒนาการของศูนย์บรรณสารฯ -- การบริหาร -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- บริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2552 18 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปีหน่วยงาน

รายงานประจำปี 2549 Annual Report 2006 หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549 19 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

Output Formats

omeka-json, omeka-xml