วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (375 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
การประชุมเรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เรื่อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2548-10-25 727 views
การประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2548-12-11 963 views
พิธี กิจกรรม,พระราชานุสาวรีย์,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ Chinese Painting at MFU

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันอังคารที่...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2550-02-13 716 views
พิธี กิจกรรม,นิทรรศการ

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2550-05-04 680 views
พิธี กิจกรรม


Regional seminar on nature resources and environment in the Greater Makong Sub-region: The role of higher in the policy design and implementation

วีดิทัศน์ สำนักงานบริหารกลาง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549-01-15-17 679 views
การบริการวิชาการ,การสัมมนารายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทุนการศึกษา โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2549 โดย รศ.ดร.ปรีชา...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 675 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์Output Formats

omeka-json, omeka-xml