การ์ด/บัตรเชิญ

Items in the การ์ด/บัตรเชิญ Collection (66 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การ์ด/บัตรเชิญ / Full Text : / Year :Fashion Extravaganza Party , 23 rd December 2008 at Ruan Rimman

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2548 749 views
กิจกรรมพนักงาน,บัตรเชิญ

การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่ 28 มีนาคม 2548...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2548 809 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,บัตรเชิญ

พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-08-28 942 views
พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2563-02-26 497 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2562-02-12 613 views
พิธีเปิดอาคาร,บัตรเชิญ,ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2562-02-11 530 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2562-02-12 571 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอธิการบดีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2561 624 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จแทนพระองค์...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2547-12-15 823 views
บัตรเชิญ,พระราชานุสาวรีย์,พิธีเททอง

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2548-12-11 778 views
บัตรเชิญ,พระราชานุสาวรีย์,พิธีเปิด

พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552-10-02 636 views
บัตรเชิญ,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2561-02-12 582 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2560-02-14 612 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2559-02-09 590 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2558-02-02 686 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557-02-10 718 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml