แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Items in the แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Collection (456 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ / Full Text : / Year :มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รูปแบบและแนวคิดในการจัดตั้ง -- โครงสร้างและการบริหารงาน -- สาขาวิชาที่เปิดสอน -- การรับนักศึกษา -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [253-] 821 views
เอกสารประชาสัมพันธ์,โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดอยแง่ม เชียงราย

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2539 1,286 views
เอกสารประชาสัมพันธ์,โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,แผ่นพับ

Mae Fah Luang University Chiangrai

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Ministry of University Affairs. Bureau of Policy and Planning 1998 772 views
เอกสารประชาสัมพันธ์,โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- หลักสูตร -- แนวคิดการออกแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- โครงสร้างหน่วยงาน --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ [254-] 728 views
เอกสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- หลักการ -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- การบริหารมหาวิทยาลัย -- บัณฑิตที่พึงประสงค์ -- แผนพัฒนาบุคลากร...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 774 views
แผ่นพับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- หลักการ -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- ระบบการศึกษา -- กลุ่มวิชา -- การรับนักศึกษา --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 747 views
แผ่นพับ

Mae Fah Luang University Chiangrai Thailand

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Mae Fah Luang University. Public Relation Division 2000 733 views
แผ่นพับ,Pamphlets

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย Mae Fah Luang University Chiangrai

สารจากอธิการบดี -- ความเป็นมา -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- หลักการ -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย -- หลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา 2545 -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 762 views
แผ่นพับ

Mae Fah Luang University Chiangrai

สารจากอธิการบดี -- สถานที่ตั้ง -- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -- ปณิธานภารกิจ -- หลักการ -- ความเป็นมา -- จุดเน้นของมหาวิทยาลัย -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- การรับเข้านักศึกษา --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 712 views
เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University Chiang Rai

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Mae Fah Luang University. Public Relation Division 2002 700 views
เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University Chiang Rai

สารจากอธิการบดี -- ความเป็นมา -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- วิสัยทัศน์ -- การรับนักศึกษา -- หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดรับปีการศึกษา 2546 --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 709 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University Chiang Rai

สารจากอธิการบดี -- ความเป็นมา -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- วิสัยทัศน์ -- การรับนักศึกษา -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 748 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Mae Fah Luang University. International Affairs Division 2004 692 views
เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand : In Search for Quality Education and Human Resources

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Mae Fah Luang University. International Affairs Division 2004 736 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University ,Chiang Rai Thailand. : Quality Education in Spectacular Setting

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ Mae Fah Luang University. International Affairs Division 2004 725 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์,Pamphlets

Mae Fah Luang University, Chiang Rai Thailand Quality Education in a Spectacular Setting

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2547 732 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย Mae Fah Luang University Chiang Rai

สารจากอธิการบดี -- ความเป็นมา -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- วิสัยทัศน์ -- การรับนักศึกษา -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร --...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 749 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University, Chiang Rai Thailand "In Search of Quality Education"

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2548 684 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand "In Search of Quality Education"

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2548 642 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับความร่วมมือนานาชาติ -- คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กวาดรางวัลและทุนวิจัย...

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2553 612 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml