คู่มือ

Items in the คู่มือ Collection (113 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : คู่มือ / Full Text : / Year :คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศกำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต, ส่วนพัฒนานักศึกษา 2565-02-28 49 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศกำหนดการฝีกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต, ส่วนพัฒนานักศึกษา 2562-02-14 66 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการพิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาท ประจำปี 2563 --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ฝ่ายพิธีการและประสานงานทั่วไป, ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2565-02-28 55 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการพิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาท ประจำปี 2562 --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ฝ่ายพิธีการและประสานงานทั่วไป, ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2562-02-14 58 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,คู่มือ

คู่มือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงบประมาณ -- หลักการสำคัญของการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภาคผนวก -- รายการงบกลาง...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2560 124 views
คู่มือ,งบประมาณ


คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2560 109 views
คู่มือ,งบประมาณ

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2561 165 views
คู่มือ,คำของบประมาณ

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -- กลไกในการติดตามและประเมินผล -- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2559 128 views
คู่มือ,ผลการดำเนินงาน

คู่มือระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปรับปรุง 2564

ความสำคัญ คำนิยาม วัตถุประสงค์ ประโยชน์ -- ขอบเขต โครงสร้าง บทบาทหน้าที่/คำสั่ง แผนงาน -- การควบคุมภายใน -- การควบคุมภายในด้านการรับเงิน -- การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2564 173 views
คู่มือ,ควบคุมภายใน,บริหารความเสี่ยง

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 180 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนการเจ้าหน้าที่

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2564 162 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน -- การปฏิบัติงาน...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ 2564 147 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน -- การปฏิบัติงาน...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2564 149 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564 156 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 2564 153 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 2564 147 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- กรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบัณฑิตศึกษา 2564 147 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนอาคารสถานที่

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2564 142 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2564 167 views
คู่มือ,การปฏิบัติงาน

Output Formats

omeka-json, omeka-xml