หนังสือที่ระลึก

Items in the หนังสือที่ระลึก Collection (46 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : หนังสือที่ระลึก / Full Text : / Year :
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล -- คุณหญิงวรรณา...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2552-02-16 1,090 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี -- สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ 2563-02-26 688 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางการบุกเบิกและสร้างสรรค์

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือระลึกครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 914 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายธนินทร์ ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2553-01-13 976 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์,ตุงทองคำ

ภาพแห่งความทรงจำ 14 ปีที่ผูกพัน (2544-2558)

หนังสือที่ระลึก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป และคณะผู้จัดทำ 2558-01-18 880 views
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ

การสถาปนาครบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2548 7 ปี บนเส้นทางการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548 788 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี -- นายแผน วรรณเมธี --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554-02-15 894 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2554

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ 2556-02-04 494 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์,ตุงทองคำ

8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างคุณภาพ

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549 808 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาบริหารธุรกิจ -- นายจุน วนวิทย์ -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555-02-06 964 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 517 views
20 ปี มฟล.

9 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550-09-25 769 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556-02-04 686 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง FAUNA OF MFU

จัดพิมพ์ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ วันที่ 28 เมษายน...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-04-28 569 views
หนังสือที่ระลึก


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพระราชทาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2555

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557-02-10 852 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ.2548-2558)

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 320 views
หนังสือที่ระลึก

ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 - 2552

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2552 และในโอกาสการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552 827 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2558-02-02 920 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml