หนังสือที่ระลึก

Items in the หนังสือที่ระลึก Collection (46 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : หนังสือที่ระลึก / Full Text : / Year :พระกัลยาณมิตราจารย์

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 1,173 views
หนังสือที่ระลึก

2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 1,152 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (25 กันยายน 2541 - 24 กันยายน 2545 )

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545-09-25 1,133 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางการบุกเบิกและสร้างสรรค์

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือระลึกครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 914 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

การสถาปนาครบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2548 7 ปี บนเส้นทางการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548 788 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างคุณภาพ

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549 808 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

9 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550-09-25 769 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า 11 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2541 - 2552

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2552 และในโอกาสการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552 827 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


ไม้รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เนื่องในเฉลิมฉลอง 15 ปี แห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2556...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .สวนพฤกษศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 1,077 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

แสงแห่งปัญญา

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-09-25 798 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

Sirindhorn Chinese Languages and Cultural Center หนังสือที่ระลึก พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547

จัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-02-03 1,813 views
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,พิธีเปิด

หนังสือที่ระลึก บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1

สารจากอธิการบดี -- ประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสัญลักษณ์ -- ทำเนียบบัณฑิต -- บางส่วนจากความในใจบัณฑิตรุ่นที่ 1 -- เพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ข้อเขียนนักศึกษารุ่น 1...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2547-02-03 920 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ พุทธศักราช 2548

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทูลเกล้าฯ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2548-02-10 822 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทูลเกล้าฯ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2548-02-10 907 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือที่ระลึก พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2549 ณ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ 2549-02-27 870 views
พิธีเททอง,พระเจ้าล้านทองฯ

หนังสือที่ระลึกพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองและ พิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณอำนวยการและนิติการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551-02-17 1,169 views
พิธี,พระเจ้าล้านทองฯ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล -- คุณหญิงวรรณา...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2552-02-16 1,090 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml