สิ่งพิมพ์

Items in the สิ่งพิมพ์ Collection (7175 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : สิ่งพิมพ์ / Full Text : / Year :พระกัลยาณมิตราจารย์

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 1,166 views
หนังสือที่ระลึก

คู่มือนักศึกษา (ด้านกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2543

สารอธิการบดี -- ความเป็นมา -- หลักการ -- วัตถุประสงค์ -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- ระบบการศึกษา -- หลักสูตร -- โครงสร้างการจัดองค์กร -- ส่วนกิจการนักศึกษา -- งานกิจกรรมนักศึกษา --...

คู่มือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2543 1,193 views
คู่มือนักศึกษา

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 เดือนมิถุนายน 2550

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ -- เรื่องจากปก วานศรมรีสอร์ท -- ประมวลภาพ พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งแรกในเชียงราย วันที่ 18-19 พ.ค. 50 -- ภาพ ข่าว มฟล. อธิการบดีพบผู้ปกครอง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2550 1,055 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2554 1,567 views
พิธีเปิดอาคาร,อาคารสถานที่

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2552 1,232 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์,หลักสูตร

2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 1,145 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (25 กันยายน 2541 - 24 กันยายน 2545 )

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545-09-25 1,126 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550 962 views
แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์,หน่วยงาน


จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2543

มฟล. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศหวังพัฒนานักศึกษาให้ก้าวไกล -- มฟล. จับมือเทศบาลพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย -- เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 751 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2543

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 754 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2543

สารจากอธิการบดี -- สืบสานปณิธานในโครงการพัฒนาดอยตุง -- การร่วมมือกับต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใกล้เป็นจริง -- ประมวลภาพกิจกรรม -- ตุง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 779 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2543

บทอาศิรวาท 100 สมเด็จย่าแห่งแม่ฟ้าหลวง -- ความหมายตราสัญลักษณ์ -- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวง พระผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลก -- นายกฤษฎา...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 772 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2543 - มกราคม 2544

ปฎิทินการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2544 -- ความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 716 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2544

ปณิธานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บทความ สับประรดผลไม้เลื่องชื่อของเชียงราย ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด โดย อ.จุฑามาศ นิวัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร -- บทความ เกษตรกรรมยุคไฮเทค...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 735 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2544

บทบรรณาธิการ -- คำปรารภจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 768 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมมัคคุเทศน์ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 703 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2545

ฯพณฯ เอี้ยนถิงไอ้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคุณจาง กั๋วชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการก่อสร้าง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 717 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2545 -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธี ถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 687 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ สัปดาห์ความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับข้าราชครู --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 756 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

Output Formats

omeka-json, omeka-xml