การบริหาร

Items in the การบริหาร Collection (36 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การบริหาร / Full Text : / Year :
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การป้องกันการทุจริต -- การประเมินความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการทุจริต -- ตารางค่าระดับความเสี่ยง -- การตอบสนองความเสี่ยง --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน 2564 219 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง

16th MFU Anniversary Mae Fah Luang University พัฒนาคน พัฒนาชาติ

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2557-09-25 655 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ,รายงานประชาชน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2564 126 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง


แผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 132 views
แผนงาน,แผนการดำเนินงาน


แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary -- พันธกิจ -- เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน -- ยุทธศาสตร์หลัก -- เป้าประสงค์ -- ตัวชี้วัด (32) -- ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 128 views
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ใต้ร่มพระบารมี 18 ปี ตามรอยแม่ฟ้าหลวง

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2559-09-25 647 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ,รายงานประชาชน


รายงานประชาชน 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2560-09-25 651 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ,รายงานประชาชน

แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2564-2569) และระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทิศทางตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทิศทางการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564-2569 --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 137 views
KM,แผนงาน,แผนแม่บท

การดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการป้องกันการกระทำมิชอบและการทุจริต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมชี้แจง หัวข้อ "มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561" -- กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมชี้แจง...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2562 295 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก -- การวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย -- ยุทธศาสตร์ภายใต้แผรพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 114 views
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545-2549

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 870 views
เอกสาร มฟล.,แผนพัฒนามหาวิทยาลัย


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทนำ -- แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) -- แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2565 0 views
แผนการดำเนินงาน

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนแผนงาน สำนักงานบริหารกลาง 2544 646 views
เอกสาร มฟล.,แผนปฏิบัติการ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยง "ระดับมหาวิทยาลัย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง "ระดับมหาวิทยาลัย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2562 299 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง

แผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 0 views
แผนการดำเนินงาน

Output Formats

omeka-json, omeka-xml