การบริหาร

Items in the การบริหาร Collection (31 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การบริหาร / Full Text : / Year :แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2564-2569) และระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทิศทางตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทิศทางการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564-2569 --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 126 views
KM,แผนงาน,แผนแม่บท


แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Executive Summary -- พันธกิจ -- เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน -- ยุทธศาสตร์หลัก -- เป้าประสงค์ -- ตัวชี้วัด (32) -- ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 116 views
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 121 views
แผนงาน,แผนการดำเนินงาน

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2564 113 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การป้องกันการทุจริต -- การประเมินความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการทุจริต -- ตารางค่าระดับความเสี่ยง -- การตอบสนองความเสี่ยง --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน 2564 207 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายใน 2564 205 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 - 2569

ทิศทางตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ -- ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2564 197 views
แผนพัฒนาบุคลากร,แผนงาน

แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2564 198 views
แผนพัฒนาบุคลากร,การบริหาร

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -- หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมาย -- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน -- แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต --...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2564 203 views
การบริหาร,แผนงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานยุทธศาสตร์...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 205 views
การบริหาร,แผนงาน,งบประมาณ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การบริหารจัดการความเสี่ยง "ระดับมหาวิทยาลัย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง "ระดับมหาวิทยาลัย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2563 370 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง


รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยง "ระดับมหาวิทยาลัย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง "ระดับมหาวิทยาลัย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2562 283 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง


การดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการป้องกันการกระทำมิชอบและการทุจริต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมชี้แจง หัวข้อ "มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561" -- กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมชี้แจง...

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2562 283 views
การบริหาร,การบริหารความเสี่ยง


ใต้ร่มพระบารมี 18 ปี ตามรอยแม่ฟ้าหลวง

การบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 633 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ,รายงานประชาชนOutput Formats

omeka-json, omeka-xml