พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University”

5 มิถุนายน 2561


Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 322

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/html/new/wp-content/plugins/envira-gallery-lite/includes/global/shortcode.php on line 389

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University” ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการบริหารจัดการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบการชำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น โดยงานได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง และ ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

09.30 น. – แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานลงทะเบียน และเยี่ยมชมบริเวณงาน

10.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผู้บริหาร SCB เดินทางมาถึงบริเวณงานและบันทึกภาพร่วมกัน

10.12 น. – พิธีกล่าวเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง, รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 3, คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 ขึ้นบนเวที

10.15 น. – ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 3 กล่าวที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมทั้งกล่าวว่า ท่านอธิการมีนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ New, Difference, และBetter ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการ MFU Smart University ในครั้งนี้

10.20 น. – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ ว่าการร่วมมือการทำโครงการ Smart University นี้เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน โครงการนี้เป็นการนำ Application มาช่วยในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และด้านการเงิน ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

10.25 น. –  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 3 (เมื่อผู้บริหารลงนามเสร็จ เจ้าหน้าที่สลับแฟ้มให้ผู้บริหารลงนามอีกหนึ่งฉบับ)

10.27 น. – ผู้บริหารถ่ายภาพแลกแฟ้มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบของที่ระลึกซึ่งกัน จากนั้นผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

10.30 น. – บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Change and Transformation” โดยคุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 และคุณวิษณุ ศรีเจริญ Project Director Transformation ธนาคารไทยพาณิชย์

11.00 น. – จบการบรรยายพิเศษ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

  1. เอกสารจดหมายเหตุพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University”

ภาพกิจกรรม