พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ในโครงการ Mae Fah Luang University 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

22 มีนาคม 2561

13:00 - 14:35 น.

,

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ในโครงการ Mae Fah Luang University 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 14.40 น.  ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ในโครงการ แม่ฟ้าหลวง Smart University 4.0 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลของธนาคารขานรับยุทธศาสตร์ National e-Payment และ Thailand 4.0 โดยมี อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี มฟล. พร้อมด้วย นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

13.00 น. – ผู้เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

13.30 น. – พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

13.35 น. – รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิดีทัศน์แนะนำโครงการการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

13.55 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

14.10 น. – คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวตอบ

14.25 น. – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (เมื่อผู้บริหารลงนามเสร็จ เจ้าหน้าที่สลับแฟ้มให้ผู้บริหารลงนามอีกหนึ่งฉบับ)

14.30 น. – ผู้บริหารถ่ายภาพแลกแฟ้มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบของที่ระลึกซึ่งกัน ต่อจากนั้น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 300,000บาท เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.35 น. – ผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

1. หนังสือเชิญร่วมพิธี

2.กำหนดการ

3.แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี

4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform

5.ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม