รายงานประจำปี 2556 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2556 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Annual Report 2013 School of Agro-Industry

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Subject

การดำเนินงาน -- รายงานประจำปี

Description

สารจากคณบดี -- คณะกรรมการประจำสำนักวิชา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ-- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน -- ส่วนที่ 2 การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน -- ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- ส่วนที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษา -- ส่วนที่ 5 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

Date

2556

Type

Text

Format

60 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.2/17

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University