การสัมมนา เรื่อง NREM in GMS

Dublin Core

Title

การสัมมนา เรื่อง NREM in GMS

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

เทปบันทึกเสียงการสัมมนา เรื่อง NREM in GMS ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม พ.ศ. 2549

Date

2549-01

Type

Sound

Format

audio/เทป 8 ตลับ (ความยาว 8:23:30 นาที)

Source

Call Number

T 0001

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

eng