แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569)

Dublin Core

Title

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 - 2569)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนพัฒนา

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก -- การวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย -- ยุทธศาสตร์ภายใต้แผรพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) -- การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล -- ภาคผนวก

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
164 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/20

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University