รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง -- ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -- ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Date

2557

Type

Text

Format

Application/pdf.
57 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/29

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University