รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

บทนำ -- กระบวนการประเมิน -- แนวทางการประเมิน -- ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม -- ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ -- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน -- องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน -- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา -- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย -- องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม -- องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิปะวัฒนธรรม -- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ -- องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ -- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

Date

2551-08-13-15

Type

Text

Format

Application/pdf.
25 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/19

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University