ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเชอร์ นัมเกล วังชุก -- ศาสตราจารย์ ยอดหทัย เทพธรานนท์

Date

2562-02-12

Format

13 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.18/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Rights

Mae Fah Luang University