รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552
ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

คำนำ -- สารบัญ -- ส่วนนำ -- ประมวลภาพผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน -- ภายนอก -- บทสรุปผู้บริหาร -- ตาราง -- จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา -- ภาคผนวก

Date

2553-09-15

Type

Text

Format

30 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/8

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University