พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2551 วันพุธที่ 13 มกราคม 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Date

2553-01-13

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.9/2

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University