พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2547 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทและร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Date

2549-02-27

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.5/2

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University