BROWSE ITEMS (175 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ / Collection : / Full Text : / Year :


  Welcome to Mae Fah Luang University

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 677 views
  นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  Thailand International Conference on Tea 2014

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา 2014-11-06 534 views
  การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประชุมวิชาการ

  Shanxi Province Symphony Orchestra Thailand Tour Repertoire

  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดการแสดงคอนเสิร์ต Shanxi Province Symphony Orchestra Thailand Tour Repertoire, วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น....

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2559-05-10 470 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การแสดงคอนเสริ์ต  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา 2548-09-14 496 views
  นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,รับสมัครงาน  เชิญชมกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2551-01-21 490 views
  กิจกรรมการบริการวิชาการ,นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายเมืองเชียงตุง เพลินพรมแดนและสันติวัฒนธรรม

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 2552-02-05 478 views
  นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนรับนักศึกษา 2552 480 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การรับนักศึกษา

  ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ ชาเชียงราย

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งสถาบันชา 2552 464 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประกวด

  งานแสดงคอนเสิร์ตคณะนักร้อง มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2552-07-22 504 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

  ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6 JOB FAIR

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2552-09-02 489 views
  นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,รับสมัครงาน

  MFU Photo Contest 2010 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2552 461 views
  วันสถาปนามหาวิทยาลัย,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประกวด

  การประชุม 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang Symposium

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2551-11-26 465 views
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประชุมวิชาการ


  นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินชาวเช็ก “Czech Republic Photo Art Exhibitions”

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินชาวเช็ก ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2553 ณ...

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2553-10-09 498 views
  นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2