BROWSE ITEMS (27 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : อาคันตุกะ / Collection : / Full Text : / Year :


   ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-18 872 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2542-10-10 1,098 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

   เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการ...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-11-28 985 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   เจ้าชายอากิชิโน (Prince Akishino)

   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่นเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-08-22 1,013 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

   เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-02-19 715 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   นายนิ่ง ฟู่ขุ่ย (H.E.Mr. Ning Fukui)

   เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นาย นิ่ง ฟู่ขุ่ย (H.E.Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และได้มอบหนังสือภาษาจีน...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559-02-29 619 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ได้เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 32 และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-11-23 695 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   Mrs. Zhu Gui Ling

   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Zhu Gui Ling ประธานคณะกรรมการและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-07-23 688 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   - ท่านสุกขะ เหรียนทองคำ - ท่านปะเสิด สีอักขะขัน - นายณรงค์ ตนานาวัฒน์

   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ในโอกาสจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ก่อนจัดเสวนาเรื่อง...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-09-12 795 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   นายเฉา เสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang)

   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้การต้อนรับ นายเฉา เสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมคณะจำนวน 7 คน...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-10-29 748 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   H.E. Vitezslav Grepl

   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีได้ให้การต้อนรับ H.E. Vitezslav Grepl เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Madam Renata Greplova ภริยา และพลตำรวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-05-01 804 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   นายสุชาติ เลียงแสงทอง

   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้การต้อนรับ นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-07-30 1,061 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   สุรพงษ์ ชัยนาม

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 สุรพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-26 1,330 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   ดร.ทนง พิทยะ

   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545 ดร.ทนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 929 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   นายอุทัย พิมพ์ใจชน

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-09-22 1,060 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   มาดามหวัง ลู่ เจียง

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-07-31 860 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   - นายเส้า ฉีเหว่ย - นายจาง กั๋วชิ่ง

   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุกิจจา กรุณานนท์ พร้อมรศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับ...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-03-12 917 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   นายยงยุทธ ติยะไพรัช

   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 นายยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-11-20 915 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ...

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-12-11 828 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

   อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-01-11 1,172 views
   บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2