BROWSE ITEMS (19 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : พระราโชวาท / Collection : / Full Text : / Year :

   พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 12)

   พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย...

   พิธีการ/กิจกรรม สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง 2558-02-02 884 views
   พระราโชวาท,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2