BROWSE ITEMS (1 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : คณะกรรมการ / Collection : / Full Text : / Year :


  การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประจำปี 2552

  คำสั่งแต่งตั้ง -- สรุปผลการดำเนินงาน -- การจัดเตรียมความพร้อม -- การจัดพิธีอำลา -- พิธีส่งมอบและรับมอบตำแหน่ง -- การจัดทำหนังสือที่ระลึก -- การจัดทำสูจิบัตร -- การจัดทำของที่ระลึก --...

  การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2552 381 views
  การประชุม,อธิการบดี,คณะกรรมการ

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2