BROWSE ITEMS (16 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : การบรรยายพิเศษ / Collection : / Full Text : / Year :  “ธัมมิกราชากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ”

  การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2556-09-25 203 views
  วันสถาปนามหาวิทยาลัย,การบรรยายพิเศษ,วันครบรอบ

  เชิญร่วมฟังการปาฐกถา "นโยบายเศรษฐกิจจีน ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจไทย"

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร. สถาบันขงจื่อ 2554-11-22 98 views
  การบรรยายพิเศษ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  วาทกรรมเสียดินแดน : ปราสาทเขาพระวิหาร และแนวทางการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมร่วมอาเซียน

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง 2557-01-28 149 views
  การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


  คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี

  คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี ต่อ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ประพันธ์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในพิธีสถาปนาอธิการบดี วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ...

  สิ่งพิมพ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2558 130 views
  การบรรยายพิเศษ,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง,มุทิตาจิต

  การดำเนินการ (Proceedings) โครงการเสวนาเรื่อง" เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า "

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-08-31 128 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

  เอกสารประกอบการอบรม เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  โครงการ -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- คำกล่าวเปิด -- ประเทศไทยในบริบทใหม่ในการแข่งขันเวทีโลก -- มนุษยสัมพันธ์ -- ข้าราชการไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง -- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ, สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 2547-12-25 86 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

  โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2553-05-18 119 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบรรยายพิเศษ,การประกันคุณภาพ


  การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานพิมพ์

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย 2545-11-08 62 views
  การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,ใบปลิว

  การสัมมนา 1 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีน บทเรียนการค้าเสรี

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547-10-04 55 views
  การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,ใบปลิว

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2