BROWSE ITEMS (17 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : การบรรยายพิเศษ / Collection : / Full Text : / Year :  “ธัมมิกราชากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ”

  การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2556-09-25 535 views
  วันสถาปนามหาวิทยาลัย,การบรรยายพิเศษ,วันครบรอบ

  เชิญร่วมฟังการปาฐกถา "นโยบายเศรษฐกิจจีน ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจไทย"

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2554-11-22 333 views
  การบรรยายพิเศษ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี

  คำกล่าวคุณูปการและมุทิตากวี ต่อ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ประพันธ์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ในพิธีสถาปนาอธิการบดี วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ...

  สิ่งพิมพ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2558 412 views
  การบรรยายพิเศษ,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง,มุทิตาจิต

  การดำเนินการ (Proceedings) โครงการเสวนาเรื่อง "เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า"

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-08-31 361 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

  เอกสารประกอบการอบรม เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  โครงการ -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- คำกล่าวเปิด -- ประเทศไทยในบริบทใหม่ในการแข่งขันเวทีโลก -- มนุษยสัมพันธ์ -- ข้าราชการไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง -- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน --...

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2547-12-25 312 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ

  โครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

  สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2553-05-18 347 views
  เอกสารการประชุมสัมมนา,การบรรยายพิเศษ,การประกันคุณภาพ


  การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานพิมพ์

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย 2545-11-08 296 views
  การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,ใบปลิว

  การสัมมนา 1 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีน บทเรียนการค้าเสรี

  โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547-10-04 276 views
  การบริการวิชาการ,การบรรยายพิเศษ,ใบปลิว


  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2