ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

Items in the ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ Collection (204 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ / Full Text : / Year :
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)...

ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-02-08 283 views
ความร่วมมือทางวิชาการ,ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภาครัฐ 6 หน่วยงาน...

ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-02-19 219 views
ความร่วมมือทางวิชาการ,ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศOutput Formats

omeka-json, omeka-xml