บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (210 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม...พลเอก สำเภา ชูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,279 views
นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ

พลตำรวจเอก เภา สารสิน

พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนแรก ดำรงตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2543 - 21 มิถุนายน 2545 22 มิถุนายน 2545 - 21 มิถุนายน 2547 22 มิถุนายน 2547 - 21 มิถุนายน 2549 22 มิถุนายน 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551 28...

นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,114 views
นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ

นายประจวบ ไชยสาส์น

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามบทเฉพาะกาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541...

นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 523 views
นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2000-01-21-22 102 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-02-19 543 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-10-23-24 163 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นางพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-09-25 143 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นางสาวพนมพร โพธิวงค์

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 264 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น


ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-04 866 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ในตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย) 11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง (ในตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย) 21 กรกฎาคม 2543 - 2 ตุลาคม...

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 202 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563-02-26 326 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml