บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (219 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :- ท่านสุกขะ เหรียนทองคำ - ท่านปะเสิด สีอักขะขัน - นายณรงค์ ตนานาวัฒน์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ในโอกาสจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ก่อนจัดเสวนาเรื่อง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-09-12 403 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

- นายเส้า ฉีเหว่ย - นายจาง กั๋วชิ่ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุกิจจา กรุณานนท์ พร้อมรศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-03-12 456 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

H.E. Vitezslav Grepl

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีได้ให้การต้อนรับ H.E. Vitezslav Grepl เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Madam Renata Greplova ภริยา และพลตำรวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-05-01 389 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

H.E.Mr.Zhang Jinhuan

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 H.E.Mr.Zhang Jinhuan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-04-27 297 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

Mr. Chao Xiaoliang

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-14 496 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

Mrs. Zhu Gui Ling

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Zhu Gui Ling ประธานคณะกรรมการและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-07-23 347 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะนายไกรสร จันศิริ

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 173 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-02-16 1,374 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เจ้าชายอากิฌิโน (Prince Akishino)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าชายอากิฌิโนแห่งประเทศญี่ปุ่นเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-08-22 463 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ดร.ทนง พิทยะ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545 ดร.ทนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 431 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ดร.พฐา สุวรรณรัตน์

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 123 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุภัทร จำปาทอง

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 116 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 154 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางจิตติพร เทศกุล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 123 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่นนางพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-09-25 11 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นางสาวจันทร์ธิรา ปัญญา

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-09-25 107 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

Output Formats

omeka-json, omeka-xml