บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (206 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-02-12 277 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ยอดหทัย เทพธรานนท์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2562-02-12 301 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563-02-26 185 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2563-02-26 207 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 145 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายไกรสร จันศิริ

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 185 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายคำรณ บุญเชิด

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 269 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายชัย โสภณพนิช

ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553 28 พฤศจิกายน 2553 - 25 มิถุนายน 2556 1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558 8 ตุลาม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26...

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 161 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549 21 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551 28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553 28 พฤศจิกายน 2553 - 25 มิถุนายน 2556 1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558 8...

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 174 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Output Formats

omeka-json, omeka-xml