บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (205 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-02-12 447 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Mr. Chao Xiaoliang

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-14 494 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E.Madame Chen Zhili)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2542-10-10 490 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม...


นายประจวบ ไชยสาส์น

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามบทเฉพาะกาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541...

นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 235 views
นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ

นายประจวบ ไชยสาส์น

ดำรงตำหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 มิถุนายน 2546 - 20 กรกฎาคม 2547 21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551 28...

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 174 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พลตำรวจเอก เภา สารสิน

พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนแรก ดำรงตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2543 - 21 มิถุนายน 2545 22 มิถุนายน 2545 - 21 มิถุนายน 2547 22 มิถุนายน 2547 - 21 มิถุนายน 2549 22 มิถุนายน 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551 28...

นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 834 views
นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ


นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-02-12 414 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-02-10 518 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-18 421 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

พลเอกสำเภา ชูศรี

ดำรงตำหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 26 มิถุนายน 2556 - 7 ตุลาคม 2558 8 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 21 กรกฎาคม 2545 - 20 กรกฎาคม 2547 21...

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 195 views
บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-02-12 425 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


พลเอกสำเภา ชูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,008 views
นายกสภา,นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ

ฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ฯพณฯ สุรพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-26 503 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ


หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560-02-14 851 views
บุคคลสำคัญ,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์

รางวัลตุงทองคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-01-13 674 views
บุคคลสำคัญ,รางวัลตุงทองคำ

ดร.ทนง พิทยะ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545 ดร.ทนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 429 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml