บุคคลสำคัญ

Items in the บุคคลสำคัญ Collection (210 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : บุคคลสำคัญ / Full Text : / Year :




พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2000-01-21-22 103 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สิริฤกษ์...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-10-23-24 165 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นางพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564-09-25 144 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น



นางสาวพนมพร โพธิวงค์

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 264 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น


รองศาสตราจารย์ ดร.เควิน ไฮด์

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 233 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นางจิตติพร เทศกุล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 313 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น



นายเรืองศักดิ์ เกลี้ยงกมล

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-09-25 230 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-09-25 223 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นายสุชาติ รัตนโรม

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2555-09-25 219 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นายมานิต สุวรรณ

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-09-25 216 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น

นางสาวจันทร์ธิรา ปัญญา

บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-09-25 219 views
บุคคลสำคัญ,พนักงานดีเด่น


Output Formats

omeka-json, omeka-xml