แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว

Items in the แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว Collection (77 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว / Full Text : / Year :

ผังแสดงตำแหน่งไม้ยืนต้น บริเวณถนน R2a

แผนที่ แผนผัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2547 789 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังต้นไม้

ผังแม่บทโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แผนที่ แผนผัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2544 1,001 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,ผังแม่บท

ผังแม่บทโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แผนที่ แผนผัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ [25--] 882 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,ผังแม่บท

งานติดตั้งมอเตอร์สำหรับน้ำพุ อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 521 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว

โครงการอาคารอัฒจันทร์แบบมีหลังคา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 986 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แบบแปลน

อาคารวิชาการและปฎิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1) งานสถาปัตยกรรม 2 ) งานวิศวกรรมโครงสร้าง 3) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 4 ) งานวิศวกรรม รับบปรับอากาศและระบายอากาศ 5) งานวิศวกรรม ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ...

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่ 2553 504 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แบบแปลนอาคารสำนักงานวิชาการ 3 (E3)

ผังอาคารสำนักงานวิชาการ 3 ประกอบด้วยแปลนพื้นชั้นที่ 1, แปลนพื้นชั้นที่ 2, แปลนพื้นชั้นที่ 3, แปลนพื้นชั้นที่ 4, แปลนพื้นชั้นที่ 5, แปลนพื้นชั้นที่ 6, แปลนพื้นชั้นที่ 7, ผังชั้นหลังคา,...

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 204 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารสำนักงานวิชาการ 2 (E2)

ผังอาคารสำนักงานวิชาการ 2 ประกอบด้วยผังบริเวณ, ผังพื้นชั้นใต้ดิน 2, ผังพื้นชั้นใต้ดิน 1, ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1 2,...

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 174 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารสำนักงานวิชาการ 1 (E1)

ผังอาคารสำนักงานวิชาการ 1 ประกอบด้วยผังบริเวณ, ผังพื้นชั้นใต้ดิน 1,ผังพื้นชั้นที่ 1, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4, ผังหลังคา, รูปด้านอาคาร 1, รูปด้านอาคาร 2,...

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 183 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารเรียนรวมและกิจกรรมนักศึกษา (C5)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 170 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารเรียนรวม 3 (C3)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 181 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

อาคารเรียนรวม 2 (C2)

ผังการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่ [25--] 166 views
แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว,แผนผังอาคาร

Output Formats

omeka-json, omeka-xml