วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (338 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี ) กล่าวคุณูปการ เนื่องในพิธีสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนาอธิการขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . ส่วนประชาสัมพันธ์ 2558-06-10 434 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เล่าเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2552 391 views
ประวัติมหาวิทยาลัย,อธิการบดีผู้ก่อตั้งอธิการบดีพบพนักงาน

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552-09-30 413 views
กิจกรรมพนักงาน,อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม บทเพลงความดีมิสิ้นสลาย บทเพลงประดู่แดง

บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม ประพันธ์ พ. นรารัตน์วันชัย ขับร้อง ปิติ พลังวชิรา บทเพลง ความดีมิเคยสลาย คำร้อง ธานินทร์ เคนโพธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง โดม ทิวทอง บทเพลงประดู่แดง คำร้อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2552 462 views
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง,เพลง


พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2548-12-11 594 views
พิธี กิจกรรม,พระราชานุสาวรีย์,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

การประชุมเรื่อง ทิศทางกลยุทธ์สำหรับห้องสมุดยุคสังคมฐานความรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 เรื่อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2548-10-25 454 views
การประชุมสัมมนา,การบริการวิชาการ
Output Formats

omeka-json, omeka-xml