วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (375 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :
บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม บทเพลงความดีมิสิ้นสลาย บทเพลงประดู่แดง

- บทเพลง เราจะไม่มีวันลืม ประพันธ์ พ. นรารัตน์วันชัย ขับร้อง ปิติ พลังวชิรา - บทเพลง ความดีมิเคยสลาย คำร้อง ธานินทร์ เคนโพธิ์ ทำนอง/เรียบเรียง โดม ทิวทอง - บทเพลงประดู่แดง คำร้อง...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2552 676 views
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง,เพลง
รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง แนะนำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สำนักวิชาการจัดการ

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง แนะนำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำเสนอโดย อ.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และ ดร.ฉัตรฤดี...มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายพลเต็ง เส่ง

พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และคณะผู้บริหาร เดินทางไปมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์...


Output Formats

omeka-json, omeka-xml