วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (373 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :

16th Anniversary Mae Fah Luang University

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-09-25 344 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Build up the Nature keep up The World Life

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-06-22 235 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

- H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 318 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

สัมภาษณ์ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ประดิษฐ์ iSonar...


MFU goes Google Presentation

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-03-12 322 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

MFU Happy Life ประจำปี 2559

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2559 162 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

MFU Memory

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-06 246 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Ms.Yunhee Choi นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย แข่งขันสุนทรพจน์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

Ms.Yunhee Choi นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แข่งขันสุนทรพจน์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-03-09 283 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์Welcome to MFU ใกล้หรือไกล เรารอ "คุณ"

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-06-26 228 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2552 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2553 ณ ห้องเชียงแสน...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-03-18 306 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

- H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 318 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Output Formats

omeka-json, omeka-xml