วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (352 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :

16th Anniversary Mae Fah Luang University

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-09-25 99 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Build up the Nature keep up The World Life

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-06-22 35 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

- H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 92 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

สัมภาษณ์ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ประดิษฐ์ iSonar...


MFU goes Google Presentation

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-03-12 101 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

MFU Memory

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-06 30 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Ms.Yunhee Choi นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย แข่งขันสุนทรพจน์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

Ms.Yunhee Choi นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แข่งขันสุนทรพจน์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-03-09 77 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์Welcome to MFU ใกล้หรือไกล เรารอ "คุณ"

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-06-26 37 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

- H.E. Mr. Andreas Von Stechow เอคอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 92 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การบรรยายพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

การบรรยายพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 19...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554-06-19 68 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การบรรยายพิเศษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่สไตล์ครูเคท และวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ

การบรรยายพิเศษ เรียนรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่สไตล์ครูเคท และ วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบผลสำเร็จ โดย ครูเคท เนตรปรียา ชุมไชโย วันที่ 5 กันยายน 2546 ณ หอประชุมสมเด็จย่า...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-09-05 87 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml