วีดิทัศน์

Items in the วีดิทัศน์ Collection (369 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : วีดิทัศน์ / Full Text : / Year :


รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้โอวาทแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 ในวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556-02-03 164 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2566-06-15 21 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 671 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเทปสทท. 11 เชียงใหม่ (12 สิงหา มหาราชินี)

- การบันทึกเทปสทท. 11 เชียงใหม่ (12 สิงหา มหาราชินี) วันที่ 5 สิงหาคม 2548 - เจ้าชายอากิชิโน Akishino แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 22 สิงหาคม 2548 -...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-08 338 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิรูปการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องเชียงแสน...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551-02-01 398 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา”

โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฎิรูประบบการเงินและการบริหารโครงการของสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ...

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551-02-01-02 283 views
โสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์


ปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ

การปาฐกถา สัมมาชีพประจำปี 2554 โดยคุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ ( มสช.)...Output Formats

omeka-json, omeka-xml