การ์ด/บัตรเชิญ

Items in the การ์ด/บัตรเชิญ Collection (90 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การ์ด/บัตรเชิญ / Full Text : / Year :Fashion Extravaganza Party , 23 rd December 2008 at Ruan Rimman

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2548 498 views
กิจกรรมพนักงาน,บัตรเชิญ

The Inauguration Ceremony of The Sirindhorn Chinese Language and Cultural Center

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2547 447 views
บัตรเชิญ,ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,พิธีเปิด

The Inauguration Ceremony of The Sirindhorn Chinese Language and Cultural Center

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2547 447 views
บัตรเชิญ,ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,พิธีเปิด

The Opening Ceremony of the Laos Independence Day Exhibition 2011

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2554 516 views
กิจกรรมผู้บริหาร,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,บัตรเชิญ

การ์ดแสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล, ส่วนประชาสัมพันธ์ 2562 11 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่ 28 มีนาคม 2548...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2548 500 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,บัตรเชิญ

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ของ รศ.ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2552 921 views
กิจกรรมผู้บริหาร,บัตรเชิญ


ครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่สิบ "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม" เนื่องในโอกาส 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาละพัฒนาหลักสูตร 2551 579 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่สิบเอ็ด "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม" เนื่องในโอกาส 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 571 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลอง ครบรอบ 13 ปี ...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2554 587 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในเฉลิมฉลอง ครบรอบ 14 ปี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555 554 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาละพัฒนาหลักสูตร 2556 591 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 16 ปี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557 420 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2545 556 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่เก้า "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ" เนื่องในโอกาส 9 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2550 492 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


งานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเกียรติ ในงานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2550 538 views
ความร่วมมือทางวิชาการ,กิจกรรมผู้บริหาร,บัตรเชิญ

พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-08-28 631 views
พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ การรายงานประชาชน ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี การเลี้ยงรับรอง ณ อาคารสันทนาการ บริเวณหอพักลำดวน...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2549 726 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml